WnetWesele - portal ślubny

Logowanie Rejestracja Dodaj swoją ofertę

SZUKAJ FIRMY:Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

1.1.1. WnetWesele - serwis internetowy działający pod adresem www.wnetwesele.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest firma Pixel Riot Marek Weihberg, 50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 3/10, zarejestrowana przez Przezydenta Wrocławia jako indywidualna działalność gospodarcza. pod numerem 218995. REGON: 278239197, NIP: 6472155351, w dalszej części Regulaminu zwany również Serwisem.

1.1.2. Administrator - firma PixelRiot Marek Weihberg, będąca właścicielem serwisu WnetWesele.

1.1.3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w serwisie WnetWesele, w wyniku której utworzone zostało dla niej konto użytkownika. 

1.1.4. Konto – prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z serwisu WnetWesele, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu

1.1.5. Baza firm - zbiór informacji o firmach zarejestrowanych w Serwisie, które zamieściły swoją ofertę oraz przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

1.1.6. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja świadczenia usług na rzecz pozostałych Użytkowników, niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

1.1.7. Firma - Użytkownik, który dodał w Serwisie Ofertę.

1.1.8. Abonament - opłata wnoszona przez Firmy na rzecz serwisu WnetWesele, która gwarantuje publikację oferty w wersji rozszerzonej.

1.1.9. Reklama - graficzny plik zamieszczony na wybranych stronach serwisu WnetWesele w celu reklamy, a także przekierowania do strony internetowej Użytkownika.

1.1.10. Promocja - dodatkowa, płatna usługa WnetWesele, która gwarantuje dodatkową promocję oferty opublikowanej w serwisie WnetWesele.

1.1.11. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu WnetWesele.pl.

1.2. Zasady uczestnictwa.

1.2.1. Rejestracja w serwisie WnetWesele jak również korzystanie z Serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

1.2.2. Użytkownikiem serwisu WnetWesele może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 

1.2.3. Rejestracji w serwisie WnetWesele dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać nazwę Użytkownika, adres email oraz ustanowić hasło.

1.2.4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez WnetWesele zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

1.2.5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od serwisu WnetWesele na swój adres email. 

1.2.6. Zabrania się publikowania w serwisie WnetWesele treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

1.2.7. Warunkiem publikowania Ofert w ramach WnetWesela jest  utworzenie Konta w drodze rejestracji. 

1.2.8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

1.3. Warunki korzystania z serwisu WnetWesele

1.3.1.Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu WnetWesele jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę stron www. 

1.3.2. Serwis WnetWesele może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści oraz oświadcza, że posiada prawa autorskie do nich.

1.3.3. Opinie dotyczące publikowanych Ofert mogą być zamieszczane przez zalogowanych Użytkowników..

1.3.4. Serwis WnetWesele nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

1.3.5. Serwis WnetWesele zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym do usunięcia Oferty w całości bądź w części, jeżeli Użytkownik publikujący Ofertę narusza w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa, w szczególności gdy:

1.3.5.1. Oferta zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób;

1.3.5.2. Użytkownik lub Oferta szkodzą wizerunkowi Serwisu, wprowadzają w błąd lub zawierają inne treści naruszające przepisy prawa.

1.3.6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie opublikowanych przez niego treści, w tym zdjęć, przez WnetWesele w celu promocji Oferty oraz Serwisu.

1.3.7. Użytkownik nie może w ramach serwisu WnetWesele zamieszczać zdjęć nie dotyczących przedmiotu Oferty.

1.3.8. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego danych lub informacji zamieszczonych w Serwisie, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik zwolni WnetWesele z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia.

1.3.9. W przypadkach zamieszczania przez Użytkowników danych lub treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, WnetWesele zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o publikacji tych danych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części danych i treści oraz do całkowitego usunięcia z Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. 

2. BAZA FIRM

2.1. Zasady uczestnictwa w Bazie firm

2.1.1. Baza firm zawiera zbiór ofert zamieszczonych w Serwisie, podzielony na kategorie tematyczne. 

2.1.2. Użytkownik ma możliwość wyboru wersji płatnej lub wersji darmowej Oferty.

2.1.3. Po dodaniu oferty, domyślnie jest ona prezentowana w wersji płatnej przez okres pierwszych 30 dni, zwany okresem promocyjnym. Jeżeli w trakcie trwania okresu promocyjnego, Użytkownik nie dokona opłaty za wersję płatną, to po upływie tego okresu oferta automatycznie zmieni się w wersję darmową.

2.1.4. W każdym momencie Użytkownik może dokonać opłaty aby rozszerzyć Ofertę do wersji płatnej.

2.1.5 Wersja płatna Oferty jest wersją rozszerzoną w stosunku do Oferty bezpłatnej. Dodatkowe funkcjonalności zagwarantowane Użytkownikom w wersji płatnej to:

2.1.5.1.Dodatkowa galeria zdjęć, zawierająca maksymalnie 10 plików

2.1.5.2. Mapa dojazdu

2.1.5.3. Aktywny link do strony internetowej Firmy

2.1.5.4. Link do profilu Firmy na Facebooku

2.1.5.5. Możliwość dodawania aktywnych linków w opisie oferty

2.1.5.6. Możliwość zarządzania opiniami dodanymi przez Użytkowników do Oferty

2.1.5.7. Brak konkurencyjnych Ofert innych Firm na stronie z Ofertą Firmy

2.1.5.8. Możliwość wybrania 3 dodatkowych miast, dla których wyświetlana będzie Oferta na liście wyników wyszukiwania.

2.1.5.9. Wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania od Ofert bezpłatnych

2.1.5.10. Oznaczenie Oferty znakiem “POLECAMY”

2.2. Opłaty

2.2.1. Decydując się na opcję płatną Oferty Użytkownik zobowiązuje się do opłacenia Abonamentu tj. przelania z góry określonej kwoty na konto serwisu WnetWesele.

2.2.2. Istnieją trzy warianty Abonamentu (3-miesięczny, 6-miesięczny, 12-miesięczny). Aktualny cennik Abonamentów publikowany jest na stronie: http://www.wnetwesele.pl/dodaj-oferte

2.2.3. Opłaty za abonament należy dokonywać przelewem na konto bankowe Administratora: 42 1140 2004 0000 3202 3466 7341 (Odbiorca: Pixel Riot).

2.2.4. Abonament ma charakter jednorazowej opłaty i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi w trakcie jej trwania.

2.2.5. Opłacenie Abonamentu oznacza zawarcie między Użytkownikiem a serwisem WnetWesele umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament.

2.2.6. Upływ okresu, za który został opłacony Abonament skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Oferty w postaci usunięcia opcji płatnych.

2.3. Faktury VAT

2.3.1. W ciągu siedmiu dni od zaksięgowania wpłaty za Abonament, wystawiana jest faktura Vat

2.3.2. Do wystawienia faktury, WnetWesele używa danych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówieniowym.

2.3.3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku, na koncie Użytkownika. 

2.3.4. Użytkownik akceptuje opisany w punkcie 2.3.3 sposób przekazywania faktur. Akceptacja ta przestaje obowiązywać wyłącznie po jej pisemnym wypowiedzeniu.

3. REKLAMA

3.1. Zasady zamieszczania Reklam w Serwisie

3.1.1. Serwis WnetWesele udostępnia Użytkownikom opcję zamieszczenia w Serwisie płatnej Reklamy.

3.1.2. Realizacja usługi płatnej Reklamy następuje po wypełnieniu i wysłaniu przez Użytkownika formularza zamówieniowego znajdującego się na stronie http://www.wnetwesele.pl/dodaj-swoja-reklame oraz po uiszczeniu stosownej opłaty na rzecz serwisu WnetWesele.

3.1.3. Użytkownik wypełniając formularz zamówieniowy dołącza grafikę reklamy a także wybiera termin oraz miejsce publikacji Reklamy w Serwisie i na tej podstawie kalkulowana jest sumaryczna opłata za Reklamę.

3.1.4. WnetWesele zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy opisanej w punkcie 3.2.3. bez podania przyczyny tj. odmówienia lub zaprzestania publikacji Reklamy, w szczególności jeśli Reklama narusza dobre obyczaje, przepisy prawa lub zasady uczciwej konkurencji.

3.1.5. Odmowa lub zaprzestanie publikacji Reklamy skutkuje zwrotem pieniędzy na rzecz Użytkownika za cały okres publikacji lub za jego część.

3.2. Opłaty

3.2.1. Aktualny cennik płatnych Reklam publikowany jest na stronie: http://www.wnetwesele.pl/dodaj-swoja-reklame

3.2.2.Opłaty za Reklamę należy dokonywać przelewem na konto bankowe Administratora: 42 1140 2004 0000 3202 3466 7341 (Odbiorca: Pixel Riot).

3.2.3. Termin płatności za Reklamę wynosi 5 dni liczone od dnia dodania Reklamy do Serwisu.

3.2.4. Płatność za Reklamę jest ważna jeśli wpływ środków na konto nastąpi w terminie tj. przed upływem okresu płatności a także jeśli kwota będzie zgodna z podaną w formularzu zamówienia.

3.2.5. Opłacenie Reklamy oznacza zawarcie między Użytkownikiem a serwisem WnetWesele umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. na okres, na jaki opłacono publikację Reklamy.

3.3. Faktury VAT

3.3.1. W ciągu siedmiu dni od zaksięgowania wpłaty za Reklamę, wystawiana jest faktura Vat

3.3.2. Do wystawienia faktury, WnetWesele używa danych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówieniowym.

3.3.3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku, na koncie Użytkownika. 

3.3.4. Użytkownik akceptuje opisany w punkcie 3.3.3 sposób przekazywania faktur. Akceptacja ta przestaje obowiązywać wyłącznie po jej pisemnym wypowiedzeniu.

4. PROMOCJA

4.1. Zasady promocji w Serwisie


4.1.1. Serwis WnetWesele udostępnia Użytkownikom opcję Promocji swojej Oferty.

4.1.2. W każdym momencie Użytkownik może dokonać opłaty aby skorzystać z Promocji dla swojej Oferty.

4.1.3. Realizacja usługi Promocji następuje po uiszczeniu przez Użytkownika stosownej opłaty na rzecz serwisu WnetWesele.

4.1.4. Dodatkowe funkcjonalności zagwarantowane Użytkownikom korzystającym z Promocji:

4.1.4.1. Wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania od Ofert płatnych oraz bezpłatnych

4.1.4.2. Oznaczenie Oferty znakiem “PROMOWANE”

4.1.5. Promocja Oferty gwarantuje miejsce w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania dla kryteriów, które spełnia Oferta. 

4.2. Opłaty

4.2.1. Decydując się na Promocję Oferty, Użytkownik zobowiązuje się do opłacenia Promocji tj. przelania z góry określonej kwoty na konto serwisu WnetWesele.

4.2.2. Istnieją trzy warianty Promocji (1-miesięczny, 3-miesięczny, 6-miesięczny). Aktualny cennik Promocji to 49,00 zł za 1 miesiąc, 69,00 zł za 3 miesiące oraz 89,00 zł za 6 miesięcy.

4.2.3. Opłaty za Promocję należy dokonywać przelewem na konto bankowe Administratora: 42 1140 2004 0000 3202 3466 7341 (Odbiorca: Pixel Riot).

4.2.4. Promocja ma charakter jednorazowej opłaty i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usługi w trakcie jej trwania.

4.2.5. Opłacenie Promocji oznacza zawarcie między Użytkownikiem a serwisem WnetWesele umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. na okres, na jaki została wykupiona Promocja.

4.3. Faktury VAT

4.3.1. W ciągu siedmiu dni od zaksięgowania wpłaty za Promocję, wystawiana jest faktura Vat

4.3.2. Do wystawienia faktury, WnetWesele używa danych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówieniowym.

4.3.3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku, na koncie Użytkownika. 

4.3.4. Użytkownik akceptuje opisany w punkcie 4.3.3 sposób przekazywania faktur. Akceptacja ta przestaje obowiązywać wyłącznie po jej pisemnym wypowiedzeniu.

5. SPORY

5.1. Reklamacje

5.1.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji jeśli usługi opisane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane zgodnie z jego postanowieniami

5.1.2. Reklamacje należy składać z formie pisemnej przesyłając je na adres Administratora drogą mailową lub pocztą.

5.1.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail pod jakim Użytkownik występuje w serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

5.1.4. Jeżeli zawarte w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.1.5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5.1.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres email przypisany do Konta Użytkownika, który reklamację złożył. 

5.2. Rozwiązanie umowy

5.2.1. Uzytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta w każdej chwili i bez podania przyczyny. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

5.2.2. W celu odstąpienia od umowy o prowadzeniu Konta Użytkownik powinien przesłać do Administratora stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. 

5.2.3. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem tj. usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie Serwisu. 

5.2.4. Jeżeli umowa o prowadzenie Konta została rozwiązana na podstawie decyzji Administratora, to Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

5.2.5. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług elektronicznych opisanej w punktach 2.2.4 oraz 3.2.3 składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy, chyba że świadczenie usługi zostało rozpoczęte przed tym terminem.

5.2.6. WnetWesele zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy opisanej w punkcie 2.2.4. oraz 3.2.3. bez podania przyczyny tj. odmówienia lub zaprzestania publikacji Oferty lub Reklamy Użytkownika, w szczególności jeśli naruszają one dobre obyczaje, przepisy prawa lub zasady uczciwej konkurencji.

6. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa. 

6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Pixel Riot Marek Weihberg, 50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 3/10, zarejestrowana przez Przezydenta Wrocławia jako indywidualna działalność gospodarcza. pod numerem 218995. REGON: 278239197, NIP: 6472155351,

6.2. WnetWesele sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu. 

6.3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji GIODO (Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych) i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem księgi 153560.

6.4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie, w szczególności w celu prowadzenia Konta oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących jego Ofert bądź Reklam, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych.

6.5. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 6.5 to adres email, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji. W przypadku Ofert i Reklam są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy.

6.6. WnetWesele przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako Administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych. 

6.7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

6.8. WnetWesele zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do WnetWesele stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

6.9. Zgodnie z obowiązującym prawem, zpseudonimizowane dane Użytkowników są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WnetWesele, np. agencjom marketingowym i podmiotom świadczącym usługi statystyczne.

6.10. W wyjątkowych sytuacjach dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec WnetWesela, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności. 

6.11. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia. 

6.12. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, WnetWesele zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia. 

6.13. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. PLIKI COOKIES

7.1. Wykorzystanie plików Cookies. 

7.1.1. Serwis WnetWesele korzysta z plików Cookies ("ciasteczka"). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer. 

7.1.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

7.1.3. Pliki cookies w serwisie WnetWesele wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk "lubię to", logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook). 

7.1.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari). 

7.1.5. Korzystając z serwisu WnetWesele, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 

7.1.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych jego funkcjonalności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Rola i odpowiedzialność Administratora

8.1.1. Administrator zapewnia techniczną platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu z Użytkownikami, publikowanie Ofert, składanie zapytań o Oferty, dokonywanie oceny i wystawianie komentarzy Ofertom.

8.1.2. Administrator ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za Abonament lub za Reklamę.

8.1.3. Administartor nie udziela Użytkownikowi, który publikuje Ofertę lub Reklamę w Serwisie, jakiejkolwiek gwarancji, ani wyraźnej, ani domniemanej, w tym przede wszystkim gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i ekonomicznych rezultatów działania Oferty oraz Reklamy ponosi Użytkownik.

8.1.4. W żadnym wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

8.1.5. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

8.1.6. Administartor nie odpowiada za zobowiązania wynikające z umów zawartych między Użytkownikami, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tych umów, a także za zachowanie stron w trakcie trwania umów i ewentualne szkody poniesione w jego efekcie.

8.1.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

8.1.8. Treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. 

8.1.9. Administrator  nie sprawdza wszystkich Ofert publikowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia Ofert naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącej obowiązujące przepisy prawa. 

8.1.10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników Serwisu. 

8.1.11. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenia serwerów.

8.1.12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

8.2. Czynności zabronione

8.2.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej WnetWesele bez uprzedniej zgody Administartora lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania. 

8.2.2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego WnetWesele bez uprzedniej zgody Administratora. 

8.2.3.Materiały zamieszczone na stronie serwisu WnetWesele, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów Serwisu w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

8.2.4. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów WnetWesele w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd. 

8.2.5. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 7.2.1 - 7.2.4 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności. 
COPYRIGHT @ 2013-2020 WNETWESELE.PL
Google+